برج های مسکونی سپهر اصفهان

وسعت زمین پروژه این پروژه در حدود 65،000 مترمربع بوده و سطح زیر بنای مفید پروژه آن  270،000 متر مربع می باشد.تعداد بلوک های آن 15 بلوک و تعداد کل واحدهای مسکونی آن 1650 واحد می باشد.