گروه توسعه ارزش آرنا با بهر گیری از تخصص مهندسین مجرب و متخصص صنایع و عمران خدمات تخصصی مدیریت پروژه را به مشتریان خود ارائه میدهد.این خدمات عبارتند از :

  • طراحی، پیاده سازی و راهبری سیستم جامع مدیریت پروژه بر مبنای استانداردهای معتبر و شناخته شده جهانی
  • (PMI Standards, ICB, PRINCE2)
  • ارائه خدمات مشاوره در راستای تشکیل دفتر مدیریت پروژه (PMO) در سازمان های پروژه محور
  • ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • طراحی، پیاده سازی و راهبری سیستم مدیریت دانش در پروژه ها
  • پیاده سازی الزامات راهنمای مدیریت کیفیت ISO10006 در پروژه ها
  • خدمات مدیریت بازرگانی و مدیریت تدارکات پروژه
  • ارایه خدمات در راستای ارتقای خودشناسی سازمانی از طریق طبقه بندی شخصیتی کارکنان تیم مدیریت پروژه بر اساس آخرین الگوها و روش های علمی و کاربردی استاندارد در دنیا» مستندسازی پروژه با رویکرد مبتنی بر راهنمای PMBOK

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی