گروه توسعه ارزش آرنا به منظور ایجاد فضایی مطمئن برای مشتریان خود ، دپارتمان حقوقی را در مجموعه دپارتمان های تخصصی خود قرار داده است.خدمات تخصصی زیر را از گروه توسعه ارزش آرنا بخواهید.

  •  خدمات مشاوره حقوقی در زمینه های حقوق سرمایه گذاری داخلی و بین المللی
  • خدمات مشاوره حقوقی قرارداد های مشارکت
  • خدمات مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد های فروش، اجاره و ….
  •  خدمات مشاوره حقوقی در قلمرو پیمانکاری، ساخت و ساز و مسئولیت حرفه ای کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسین و کارگران
  •  خدمات مشاوره حقوقی در زمینه قوانین و مقررات شهرداری، زمین شهری، اراضی شهری حسب نیاز مخاطبین
  • خدمات مشاوره حقوقی در سطوح مختلف مدیریتی به منظور آگاهی مدیران از آثار و مسئولیتهای حقوقی و کیفری اقدامات دوره مدیریت
  • خدمات در خصوص نحوه صدور اسناد تجاری، بروات، چک و نحوه واخواست و اجرای آنها
  •  خدمات مشاوره حقوقی در سطوح مختلف و در حوزه های تصمیم سازی و تصمیمگیری مدیران عالی و اجرایی