فروش مجتمع های تجاری – بخش سوم

شما در حال بازدید از وبلاگ گروه توسعه ارزش آرنا هستید.لطفا برای آگاهی از زنجیره کامل و تخصصی در حوزه برندینگ،مارکتینگ،مهندسی فروش و مدیریت بهره برداری از پروژه های ساختمانی به بخش خدمات توسعه ارزش مراجعه فرمایید.

دومین عامل درونی، فلسفه شرکت است. زمانی که شرکتها به اهداف محیطی همانند دیگر اهداف شرکت اهمیت می‌دهند و مسائل محیطی را در فلسفه شرکت می‌گنجانند، بحث سبز بودن با استراتژی های شرکت گره می‌خورد و سپس آن را با فعالیتهای تاکتیکی‌اش در هم می‌آمیزد.

سومین عامل درونی، فروش مجتمع های تجاری ایجاد موضع رقابتی در بازار است. شرکتهایی که مسائل محیطی را در فرایندهای بازاریابی و تولید پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی در نظر دارند نسبت به رقبا موضع رقابتی برای خود ایجاد می‌کنند. پس می‌توان گفت رعایت اصول بازاریابی سبز باعث می‌شود که مصرف کنندگان دید بهتری نسبت به شرکت داشته باشند.

تاریخچه بازاریابی سبز :

بازاریابی سبز از بدو پیدایش تاکنون در مسیر تکاملی خـود فروش مجتمع های تجاری مراحـل متفـاوتی را طـی کـرده است که هر عصر دارای ویژگی های خاصی بوده است ومعمولا بنـا بـه شـرایط و نیازهـای محیطی تغییر کرده و وارد عصر جدیدی شده است.  بازاریابی سبز تاکنون سه عصـر را طـی کرده است که عبارتند از :

عصر اول ـ بازاریابی سبز اکولوژیکی : این عصر از نظر تاریخی سال هـای دهـه 60و اوایل دهه 70 را در برمی گیرد.

ویژگی های عصر اول چنین بود کـه روی مشـکلات محیطی خارجی فروش مجتمع های تجاری مانند آلودگی هوا و غیره تمرکز کرده بود.  همچنین صنایعی ماننـد خودروسازی، نفت و کشاورزی ـ شیمیایی بیشتر مـورد بحـث بـود.  در ایـن مرحلـه ارزش های محیطی و اجتماعی وارد کسب و کار شد.

عصر دوم ـ بازاریابی سبز محیطی : این مرحله از اواخر دهه 80 آغلز شده است مفاهیمی نوین مانند فناوری پاک، پایـداری، مصـرف کننـده سـبز و مزیـت رقـابتی پدیدار شدند.  فروش مجتمع های تجاری به عنوان مثال فناوری پاک شامل طراحی مبتکرانه پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات جدیـد و سیستم تولیدی بود به طـوری کـه ضـایعات و آلـودگی در مرحلـه طراحـی حـذف شوند.

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی