مفاهیم بازاریابی در صنعت ساختمان- بخش دوم

فعاليتهاي بازاريابي سازمانها تحت مفاهيم پنج گانه اي اداره ميشوند.  اين مفاهيم عبارتند از :

مفهوم توليد

در مفهوم توليد فرض بر اين است که مشتريان نسبت به کالاهائي نظر مساعد خواهند داشت که اولا موجود بوده و ثانيا داراي قيمت مناسبي باشند.  بنابراين مديريت وظيفه بهبود توليد و توزيع را بر عهده دارد.

در دو وضعيت مختلف مفهوم توليد فلسفه مفيدي محسوب ميشود. حالت اول وقتيکه تقاضا براي کالا از عرضه آن پيشي گيرد. حالت دوم وقتيکه هزينه توليد کالا زياد است و افزايش کارائي براي ماهش هزينه ها لازم بنظر ميرسد.

مفهوم پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی

بر اساس اين مفهوم مشتريان خواهان پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیاتي هستند که از بهترين کيفيت و کارائي برخوردار باشند. بر مبناي اين اصل سازمان بايد منابع خود را به بهبود پيوسته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی اختصاص دهد. مفهوم پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی ميتواند به بيماري ” نزديک بيني بازاريابي ” منجر گردد.

مفهوم فروش بر اين پايه استوار است که مشتريان مقداري کافي از پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات شرکت را نخواهند خريد،مگر آنکه براي فروش و تبليغات  و ترفيعات فعاليتهاي چشمگيري صورت پذيرد. در اين روش ريسک بالاست . در اينجا فروش نقشي اساسي دارد و رضايت مشتري در مرتبه دوم اهميت است. اين مفهوم عملا در مورد پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات ناخواسته تجربه شده است، پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیاتي که بطور معمول خريداران به آن نمي انديشند.

در مفهوم بازاريابي اعتقاد بر اين است که نيل به اهداف سازماني به تعيين و تعريف نيازها و خواسته هاي بازار هدف و تامين رضايت مشتريان به نحوي مطلوب تر و موثر تر از رقبا بستگي دارد.  بسياري از شرکتهاي معروف و موفق اين مفهوم را پذيرفته اند

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی