فروش مجتمع های تجاری

فروش پروژه های تجاری یکی از مواردی است که بسیاری از سازندگان به چگونگی موفقیت و پیروزی در آن می اندیشند.در گذشته نه چندان ذور (شاید ده سال گذشته) عبارتی تحت عنوان مهندسی فروش  ساختمان، برنامه استراتژیک فروش واحد های تجاری یا برنامه جامع بازاریابی و فروش برج های مسکونی وجود نداشت اما با افزایش بیشتر قیمت پروژه های ساختمانی نسبت به درآمد متوسط جامعه و نیز رکود بی سابقه در بازار پروژه های ساختمانی،نیاز ورود علم و دانش روز به این بازار را بیش از پیش لازم میدارد.امروزه فروش پروژه های اداری، فروش پروژه های مسکونی یا فروش پروژه های تجاری بیش از آنکه نیازمند حضور مشاورین املاک باشد نیازمند تدوین برنامه جامع برندینگ و بازاریابی می باشد. بازاریابی و برندینگ پروژه های تجاری، اداری و مسکونی نیازمند تحلیل درست از بازار ساختمان و نیز اشراف کامل از به حوزه های مختلف دانش مارکتینگ می باشد.با مشاوره با گروه توسعه ارزش آرنا، موفقیتی چشمگیر در فروش پروژه های ساختمانی خود را تجربه نمایید.