مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش چهارم

فرآيند مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش پروژه های ساختمانی

در مديريت،فرآيند بمعني جريان هماهنگ و پيوسته جمع آوري اطلاعات، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و استنباط از آنها و بالاخره اخذ يک نتيجه منطقي از عمليات پردازش است.

در بازاريابي که از زير مجموعه هاي مديريت بازرگاني است، فرآيند مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش پروژه های ساختمانی بمعني يک جريان هماهنگ و پيوسته تحقبقات بازاريابي، تعيين اهداف بلند مدت (اجرائي)،برنامه ريزي فعاليتهاي بازاريابي در زمينه هاي توليد، توزيع،پيشبرد فروش،بسته بندي، خدمات پس از فروش و. .. براي رسيدن به اهداف و بالاخره نظارت و ارزشيابي و بحث و نقد استراتژيها، برنامه هاي اجرائي و ديگر حرکات و تصميماتي است که در طول فرآيند صورت گرفته و باعث موفقيت يا شکست برنامه هاي اجرائي شده است.

فرآيند مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش پروژه های ساختمانی شامل تجزيه و تحليل فرصتهاي بازار، انتخاب بازارهاي هدف، تهيه ترکيب عناصر بازاريابي و اداره تلاشهاي بازار است که در ادامه توضيح داده ميشوند.

هر شرکتي بايد توانائي تشخيص فرصتهاي جديد بازار را داشته باشد.  هيچ شرکتي نميتواند به پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات و بازارهاي فعلي خود براي هميشه وابسته باشد.  محيط پيچيده و در حال تغيير، همواره فرصتها و تهديدهاي جديدي را به همراه دارد.  شرکت بايد دائما محيط و مشتريان را زير نظر داشته باشد بطوريکه از تهديدها مصون ماند و از فرصتهاي پيش آمده نهايت استفاده را بعمل آورد.

تمام فرصتها براي يک شرکت مطلوب نيستند.  يک فرصت بازاريابي بايد با منابع و اهداف شرکت تناسب داشته باشند. هنگام تجزيه و تحليل فرصت هاي بازار از طريق فرآيند مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش پروژه های ساختمانی،مديران به اطلاعات زيادي نيازمندند.  اين نيازهاي اطلاعاتي بيشتر در مورد مصرف کنندگان و نحوه تصميم گيريهاي خريد آنها است.

يک شرکت براي يک پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی بالقوه جديد بازارهاي موجود را بررسي ميکند.  براي تخمين اندازه فعلي بازار شرکت بايد کالاهاي رقيب را بشناسد و برآوردي از فروش اين کالاها بدست آورد و آنگاه نسبت به بزرگ و کافي بودن حجم اين بازارها اطمينان حاصل کند. رشد بازار در آينده نيز اهميت دارد.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی