مفاهیم بازاریابی در صنعت ساختمان- بخش اول

مفهوم معامله ما را به مفهوم بازار هدايت ميکند.  به مجموعه اي از خريداران بالقوه و بالفعل يک کالا، بازار اطلاق ميشود.  به عبارت ديگر تعريف بازار عبارتست از ” محلي براي مبادلات بالقوه ” اندازه بازار به تعداد افرادي بستگي دارد که :1) به محصول به معنی عام يا شيء مورد نظر علاقه مندند،2)حاضرند منابع لازم را براي بدست آوردن محصول مبادله کنند.

براي تشکيل هر بازار بايد چهار عامل ذيل وجود داشته باشد :

  • —مصرف کننده يا تقاضا کننده
  • —نياز يا احتياج
  • —قدرت خريد
  • —عرضه کننده يا توليد کننده

يک بازار ميتواند حول محور کالا، خدمت و يا هر چيز با ارزش ديگر تشکيل شود.

-بازار فروشنده و بازار خريدار:

بازار فروشنده بازاريست که در آن فروشندگان داراي قدرت بيشتري هستند و خريداران بايد بعنوان بازارياب از خود فعاليت بيشتري نشان دهند. در مقابل در يک بازار خريدار، خريداران داراي قدرت بيشتري هستند و در اينجا از فروشندگان انتظار ميرود به عنوان بازارياب تلاش بيشتري بعمل آورند. در اوايل سالهاي 1950 عرضه کالا رشدي بيش ار تقاضا داشت. اکثر بازار ها به بازار خريداران تبديل شد و تلاش فروشندگان براي يافتن خريداران بسيار نمايان مينمود.

بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی)

بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی) عبارتست از تجزيه و تحليل، سازماندهي،برنامه ريزي و کنترل عوامل موثر در مشتري، خط مشي ها و عمليات شرکت بمنظور ارضا ء احتياجات و خواست گروه برگزيده اي از مشتريان در ازاء بردن سود.بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی) مجموعه اقداماتي است که بمنظور ايجاد يک واکنش مطلوب در مخاطبين مورد نظر، در خصوص کالا، خدمت و يا هر چيز ديگري صورت ميگيرد.

مديريت بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی) عبارتست از ” تجزيه و تحليل، طرح ريزي،اجراو کنترل برنامه هاي تعيين شده براي فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهاي مورد نظر بمنظور دستيابي به هدفهاي سازمان

مديران بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی) عبارتند از :

مديران فروش، فروشندگان، مديران تبليغات،کارکنان تبليغات پيشبرد فروش،محققين بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی)، مديران محصولات، کارشناسان قيمت گذاري و ديگران.

وظايف مديريت بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی) شامل موارد ذيل ميباشد:

الف-ايجاد تقاضا براي محصولات سازمان

ب-منظم کردن سطح تقاضا و زمانبندي آن

ج- ارائه مشخصات تقاضا براي دستيابي به اهداف سازمان

 

فروش مجتمع های تجاری

 بهره برداری از مجتمع های تجاری

 پیش فروش مجتمع های تجاری

 فروش مجتمع مسکونی