مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش سیزدهم

موج دوم با اختراع ماشین  هایی که قادر به تولید دائمی ماشین  هایی جدید- یعنی ماشین  های تولید ابزار- بود در تکنولوژی مسیری جدید ایجاد کرد. مهمتر اینکه این تمدن دستگاه  ها و ماشین  ها را تحت یک نظام به هم پیوسته و زیر یک سقف گرد آورد تا کارخانه و بعد خطِ تولید داخل کارخانه را به وجود آورد.

تکنولوژی نوین که از نظام انرژی جدید نیرو می  گرفت، درها را به روی تولید انبوه گشود. ولی تولید انبوه بدون دگرگونیِ همزمانِ نظام توزیع، مفهومی نداشت، بدین ترتیب توزیع انبوه مکمل تولید انبوه گردید.

همة جوامع موج دومی انرژی مورد نیاز خود را از زغال و گاز و نفت، یعنی سوخت  های فسیلی، که جبران  ناپذیرند، تأمین می  کردند. سوخت  های فسیلی بنیان انرژی جوامع موج دوم را تشکیل می  داد. استفاده از سوخت  های فسیلی باعث آلودگی شدید محیط زیست گردید.

با انتقال تولید اقتصادی از مزرعه به کارخانه، افراد خانواده دیگر به صورت یک واحد با یکدیگر کار نکردند. با نیاز به کارگران برای کار در کارخانه، وظایف اصلی خانواده به نهادهای تخصصی دیگر واگذار شد. تعلیم و تربیت کودکان را مدارس بر عهده گرفتند. مواظبت از سالخوردگان به خانه  های سالمندان یا مراکز رفاهی دیگر سپرده شد.

شوهران کم و بیش خانه را به قصد انجام کار مستقیم اقتصادی ترک کردند و زنان به طور عموم در خانه ماندند تا کار غیرمستقیم اقتصادی را انجام دهند.

مهاجرت به شهرها رشتة خانواده را از هم گسست و بحران  های اقتصادی ویرانگر، خانوارها را بر آن داشت که خود را از زیر بار گران خویشاوندانِ ناخواسته، رها سازند و در نتیجه کوچکتر و کوچکتر شوند و از تحرک بیشتری برخوردار گردند. خانوادة به اصطلاح هسته  ای  الگوی نوین استاندارد همة جوامع صنعتی گردید.

با انتقال کار از مزارع و منازل می   بایست کودکان را برای زندگی و کار در کارخانه آماده ساخت. آموزش و پرورش همگانی که بر پایة مدل کارخانه طرح   ریزی شده بود، خواندن، نوشتن، حساب و قدری تاریخ و موضوعات درسی دیگر را یاد می   داد. این «برنامة درسی آشکار» بود، اما در پشت آن یک «برنامة درسی نهانی» که چندان آشکار نبود، وجود داشت، که اساسی   تر بود. این برنامه مشتمل بر سه درست است: درس وقت   شناسی، درس اطاعت و درس کار تکراری طوطی   وار. کار در کارخانه به کارگرانی نیاز دارد که به خصوص در مورد کار زنجیره   ای، به موقع سر کار حاضر شوند و از مقام بالا دستور بگیرند و بدون چون و چرا دستورات را اجرا کنند. چاپلین به زیبایی این دوره را به تصویر می کشد. خانوادة هسته   ای و مدارس به شیوة کارخانه، جزیی از نظام یکپارچة واحدی را تشکیل می   دهند که جوانان را برای نقش   هایشان در جامعة صنعتی آماده می   سازند.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی