مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش چهاردهم

با نیرو گرفتن موج دوم کشورها در ایجاد خدمات پستی با یکدیگر به مسابقه برخاستند. تلفن و تلگراف در قرن نوزدهم اختراع شد تا به نوبة خود سهمی از بار ارتباطی رو به تورم را بر دوش بگیرد. خدمات پستی قادرند یک پیام را به میلیون ها نفر ارسال دارند اما نه به سرعت. تلفن می تواند پیام را به سرعت ارسال دارد، اما نه به یک میلیون نفر به طور همزمان. این شکاف بایستی با رسانه  های همگانی پر شود. انتشار انبوه روزنامه ها و مجلات و نیز رسانه  های گروهی همچون رادیو، تلویزیون و سینما، ارتباطات انبوه را تسهیل کردند.

 

موج سوم

موج سوم با از هم گسستن خانواده، متزلزل ساختن اقتصاد، فلج کردن سیستم های سیاسی و درهم شکستن ارزش ها، بر همة انسان ها اثر خواهد گذاشت. این موج همة روابط کهنة قدرت، مزایا و حقوق ویژة نخبگانِ در خطر گرفتار آمدة امروز را مورد سؤال قرار می دهد؛ و در عین حال زمینه  هایی را برای جنگ قدرت فردا فراهم می آورد. بسیاری از وجوه این تمدنِ در حال تکوین با تمدن صنعتی در تعارض است. این تمدن در عین حال که زیاد فنی است، ضد صنعت نیز هست.

موج سوم با خود شیوة نوینی از زندگی می آورد که بر منابع انرژی متنوع و احیاءپذیر (نظیر هیدروژن، خورشید، حرارت مرکز زمین و. ..)، بر روش های تولیدی، که تولید انبوه کارخانجات را منسوخ می سازد و صنعت سفارش پذیر  را ایجاد می کند. این موج بر خانواده های جدید غیرهسته  ای (مجردی، زوجیت بدون ازدواج، زوج های بدون بچه، خانواده  های تک والدی، خانواده  های چند والدی، خانوادة خوشه  ای، ازدواج موقت و خانواده  هایی که پدر و مادر در دو شهر مجزا زندگی می کنند و …)، بر نهادی نوین که ممکن است آن را کلبة الکترونیک نامید، و بر مدارس و شرکت های تجاری از بنیاد تحول یافتة آینده، بنا شده است.

تمدن در حال ظهور قواعدی جدید برای رفتار وضع می کند و بشریت را به حوزه ای فراتر از همسان سازی، هم زمان-سازی، تمرکز و تراکم انرژی، پول و قدرت می کشاند.

این تمدن نوین همان طور که نظام کهنه را به مبارزه می خواند، نظام اداری را هم دگرگون می سازد (با حذف کاغذبازی اداری و استفاده از کامپیوتر)، قدرت دولت ملی را به تحلیل می برد. ناحیه  گرایی به جای ملی گرایی و باعث به وجود آمدن اقتصادهای نیمه  مختار در جهان فرا- امپریالیست می گردد.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی