مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان- بخش ششم

آمیخته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی ترکیبی است از پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات و خطوط پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی که به نحوي موازنه شده اند تا شرکت در عین حال که نیازهاي بازار هدف را تامین می کند به اهداف سوددهی خود نیز نایل شود.

در این جا لازم است به تعریف برخی از اصطلاحات بپردازیم.

آمیخته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی: عبارت است از مجموعه پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات تولیدي شرکت که براي فروش عرضه می شود.

خط پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی: عبارت است ازگروهی از پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات مربوط به هم که یا داراي ویژگی هاي فیزیکی و موارد استفاده مشابه بوده، یا مجموعا از آنها استفاده می شود.

عرض و عمق پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی: ساختار آمیخته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی شرکت داراي عرض و عمق است. عرض آمیخته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی نشان دهنده تعدادخطوط پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات عرضه شده در بازار است.

سنجش عرض آمیخته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی به تعیین محدودیت هاي خطوط پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی بستگی دارد. عمق آمیخته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی نشان دهنده ي تعداد پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیاتی است که در رنگ ها، اندازه ها و قیمت ها و با کیفیت هاي مختلف در خطوط پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی وجود دارد.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی