مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش نهم

توسعه استراتژي بازاریابی: استراتژي بازاریابی از سه قسمت تشکیل می شود: قسمت اول در مورد اندازه، ساختار و رفتار بازار است. یعنی موضع یابی براي پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی طراحی شده، بررسی فروش، سهم بازار و تعیین اهداف سود در چند سال اول. قسمت دوم استراتژي بازاریابی، تعیین قیمت، میزان تولید، استراتژي توزیع و بودجه بازاریابی براي سال اول است. قسمت سوم استراتژي بازاریابی، پیش بینی فروش بلند مدت و تعیین اهداف سود و استراتژي آمیخته بازاریابی در طول زمان است.

بررسی تجاري: دراین مرحله باید با بررسی میزان فروش، هزینه و سود مشخص سازد که آیا به اهداف شرکت نایل می شویم یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد می توان به توسعه پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی پرداخت.

پیش بینی فروش: مدیریت باید پیش بینی کند که آیا میزان فروش براي بازگشت سود کافی است یا خیر. همچنین باید روند فروش پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی مشابه و و ضعیت بازار را بررسی و حداقل و حداکثر فروش ممکن را به منظور یافتن حوزه مخاطره برآورده کند. دراینجا از روش هاي پیش بینی فروش استفاده می شود. نکته مهم در پیش بینی میزان فروش پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی این است که آیا مشتري پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی مورد نظر را به طور مستمر خریداري می کند یا به طور غیرمستمر یا فقط یک بار.

پیش بینی هزینه و سود: مدیریت پس از پیش بینی فروش باید مواد و هزینه هاي مورد انتظار را بر آورده کند. این کار از طریق قسمت هاي تحقیق و توسعه، تولید، امور مالی وحسابداري صورت می گیرد. هزینه هاي بازاریابی نیز در این مرحله منظور می شود. همچنین میزان مطلوبیت مالی طرح مزبور، دوره پرداخت و ریسک بازگشت سرمایه و دیگر استانداردهاي ماي محاسبه می شود.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی