فروش مجتمع های تجاری – بخش اول

این تمدن نوین همان طور که نظام کهنه را    مبارزه می خواند، نظام اداری را هم دگرگون می سازد (با حذف کاغذبازی اداری و استفاده از کامپیوتر)، ق فروش پروژه های ساختمانیت دولت ملی را  فروش مجتمع های تجاری  تحلیل می برد. ناحیه  گرایی  فروش مجتمع های تجاری  جای ملی گرایی و باعث   وجود آمدن اقتصادهای نیمه  مختار  فروش پروژه های ساختمانی جهان فرا- امپریالیست می گردد.

این تمدن   حکومت هایی ساده  تر، کاراتر و دموکراتیک تر نیاز دارد. تمدنی است با جهان بینی خاص و برخورد ویژه  ای با زمان، فضا، منطق و علیت.

تمدن موج سوم شکاف تاریخی بین تولید کننده و مصرف کننده را پر می کند و نظام اقتصادی تولید برای مصرف شخصی را    وجود می  آورد. موج سوم  فروش مجتمع های تجاری  صنایع جدیدی که  فروش پروژه های ساختمانی آینده بر اساس کامپیوترها و الکترونیک و اطلاعات و بیوتکنولوژی و امثال آن شکل می گیرند، اشاره می کند و نیز تحولاتی چون تولید کارخانه  ای انعطاف پذیر، بازارهای اختصاصی خاصِ هر سلیقه، گسترش کار نیمه وقت و انبوه  زدایی رسانه  های ارتباطی خبر می دهد. همچنین  فروش پروژه های ساختمانیبارة انتقال آیندة بخشی از کار  فروش مجتمع های تجاری  جای اصلی خود یعنی خانه و دیگر تحولات نظام سیاسی و دولت ملی بحث می کند.

تافلر معتقد است که یکی از مهمترین پدیده  های موج سوم بازگشت دوران اهمیت خانواده است،    این ترتیب که بسیاری با استفاده از کامپیوتر و فاکس و تلفن های چند کاره و سایر وسایل ارتباط موج سومی (مثل تلویزیون کابلی، روزنامه  های محلی، رادیو CD، تله تکست، ویدئو کاست، ماهواره و اینترنت و…) کارهای خود را بیشتر  فروش پروژه های ساختمانی منزل انجام خواهند داد. خریدهای گوناگون  فروش مجتمع های تجاری  وسیلة سیستم  های خاص الکترونیک صورت خواهد گرفت و نیازی  فروش مجتمع های تجاری  خروج از منزل نخواهد بود، بسیاری از والدین با استفاده از وسایل ارتباطی م فروش پروژه های ساختمانین   آموزش فرزندان خود  فروش پروژه های ساختمانی خانه خواهند پرداخت، اغلب نیازهای پزشکی را می توان با  فروش مجتمع های تجاری ره  گیری از کامپیوترهای متصل  فروش مجتمع های تجاری  مراکز پزشکی  فروش پروژه های ساختمانی منزل انجام داد، و نیز مدیران خواهند توانست   خانة خود با استفاده از سیستم ارتباط متقابل الکترونیک  فروش پروژه های ساختمانی جلسات و کمسیون های اداری شرکت کنند.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی