مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان- بخش هفتم

چند راه براي تشخیص جدید بودن پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی وجود دارد:

 1. تارگی در مقایسه با پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی موجود
 2. تازگی بنا برشرایط قانونی: بعضی از کشور ها پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی را تا شش ماه پس از توزیع، پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید تلقی می کنند.
 3. تازگی از نظر شرکت
 4. تازگی از نظر مصرف کننده

فرایند توسعه پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید

هر شرکت به دو روش می تواند پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید به دست آورد:

 1. مالکیت که از طریق خرید شرکت دیگر، گفتن حق امتیاز انحصاري یا اجازه تولید پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی شرکت دیکر یا فرد دیگر صورت گیرد
 2. استفاده از بخش هاي بازاریابی و تحقیق و توسعه شرکت که به منظور تاکید بر ایجاد پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید است. البته به دلایل مختلف ممکن است در آینده موفقیت شرکت در توسعه پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید مشکلتر باشد؛از جمله:
 • کم بودن ایده هاي مهم در مورد پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید
 • بازارهاي خردشده
 • رشد سریع محدودیت هاي قانونی و اجتماعی
 • گرانی فرایند تولید پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید
 • کمبود سرمایه
 • کوتاه بودن عمر پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی موفق

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی