مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان- بخش هشتم

ایده یابی و ایده زایی: شرکت باید براي یافتن ایده هاي پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید، منابع تامین ایده هاي خود را تا حد زیادي توسعه دهد. مهمترین منابع تامین ایده هاي جدیدعبارتند از:

  • منابع داخلی: استفاده از فکر دانشمندان، مهندسان، کارکنان تولید، فروشندگان شرکت و. ..
  • مشتریان
  • رقبا
  • توزیع کنندگان و فروشندگان
  • دیگر منابع: شامل روز نامه هاي تجاري، نمایشگاهها، سمینارها، سازمانهاي دولتی، مشاوران جدید تولید، مخترعان، سازمانهاي تبلیغاتی، شرکتهاي تحقیقاتی و. . .

تصفیه ایده ها: در این مرحله شرکت باید از دو نوع اشتباه اجتناب کند: اشتباه اول زمانی اتفاق می افتد که یک ایده خوب را رد کند. اشتباه دوم زمانی اتفاق می افتد که یک ایده ضعیف را براي پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید انتخاب و روي آن سر مایه گذاري کند.

توسعه و آزمایش مفهوم: پس ازتصفیه ایده ها باید آنها را به مفهوم هاي پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی تبدیل کنیم. تشخیص بین ایده پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی، مفهوم پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی، تصویر یا ذهنیت پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی اهمیت بسیاري دارد. در حقیقت ایده پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی تصور در باره پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیی است که شرکت فکر می کند می تواند به بازار عرضه کند. مفهوم پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی شرح دقیقی در مورد ایده مزبور است که با عباراتی قابل فهم براي مشتریان بیان می شود. تصویر یا ذهنیت پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی تجسم و برداشتی است که مصرف کنندگان از پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی دارند. آزمایش پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی در مورد گروه خاصی از مشتریان هدف که با توجه به مفاهیم پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی انتخاب شده اند انجام نی شود. می توان مفهوم ها را به طور سمبولیک یا فیزیکی نشان داد. در این مرحله استفاده از یک کلمه یا عکس کفایت می کند؛اگر چه بهتر است که بر جنبه هاي فیزیکی بیشتر تاکید شود.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی