مدیرگروه : دکتر محمدرضا عصاریها

مدیر دپارتمان مهندسی فروش: مهندس کیوان زیاری

مدیر تجزیه و تحلیل استراتژیک: مهندس انوشیروان خدابخشی

مدیر دپارتمان فنی و مهندسی: مهندس مهسا شیرانی

مدیر دپارتمان بازاریابی و تبلیغات: مهندس میلاد عنایتی