گروه توسعه ارزش آرنا در سال 1400 بازار ایران را پشت سر خواهد گذاشت و به عنوان مرجع رسمی ارزش آفرینی پروژه های ساختمانی در خاورمیانه شناخته خواهد شد.در این مسیر باز هم مشتریان هموطن ما در اولویت قرار خواهند داشت.