فروش مجتمع های تجاری – بخش چهار

شما در حال بازدید از وبلاگ گروه توسعه ارزش آرنا هستید.لطفا برای آگاهی از زنجیره کامل و تخصصی در حوزه برندینگ،مارکتینگ،مهندسی فروش و مدیریت بهره برداری از پروژه های ساختمانی به بخش خدمات توسعه ارزش مراجعه فرمایید.

یک فروش مجتمع های تجاریمی توانیم حداقل سه تناقض فروش مجتمع های تجاری را که در نتیجه جهانی شدن است را نام ببريم. اول اینکه، در حالی که در جهان دموکراسی در حال گسترش است، ابرقدرت جدید و غیر دموکراتیکي چون چین، رشد می کند و کارخانه توليد در جهان تبدیل مي شود. چين اكنون دارای نقش کلیدی در اقتصاد جهانی است. با وجود نفوذ روبه فروش مجتمع های تجاریدموکراسی در جهان، این کشور غنی از پول نقد، ثابت كرد که سرمایه داری هیچ الزامی به دموکراسی ندارد. جهانی شدن ممکن است اقتصاد را باز و آزاد کند. اما سیاست اینگونه نیست. انگيزه هاي سیاسی ملیت را حفظ می کند و این تناقضفروش مجتمع های تجاری، جهانی شدن است.

دوم، جهانی شدن با اینکه خواستار ادغام اقتصادی است اما اقتصاد عادلانه را ایجاد نمی کند. همان طور که جوزف استیلتس در کتاب ” جهانی شدن و ملالت های آن ” استدلال می کند فروش مجتمع های تجاری خصوصی سازی، آزاد سازی و تثبیت در نتیجه سوء مدیریت در بسیاری از کشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیستی به گونه اي بوده كه عملا وضعيت اقتصادي فعلي آنان از وضعيت قبل بدتر شده. به نظر می رسد از لحاظ اقتصادی، جهانی شدن به بسیاری از کشورهای آسيب ديده کمک می کند اما همچنان در داخل همان كشور، بي عدالتي در توزیع ثروت وجود دارد. فروش مجتمع های تجاریمیلیون ها نفر ثروتمند در سراسر جهان وجود دارند. اما هند تنها بیش از 50 میلیاردر دارد. یک مدیر عامل در ایالات متحده بطور متوسط 400 مرتبه بیش از میانگین یک کارمند درآمد دارد. متاسفانه هنوز بیش از یک میلیارد نفر در جهان در حالت فقرشدید و با کمتر از یک دلار زندگی می کنند. این یک تناقض اقتصاد جهانی شدن است.

سوم، جهانی شدن، ایجاد یکنواختی نیست بلکه تنوع فرهنگی است. در سال 1996 بنجامین باربر در کتاب ” جهاد در برابر مک ” نوشت، چگونه در جهان همزمان جهانی شدن و محلی گرایی در حال شکل گیری مجدد هستند. او ادعا می کند که دو اصل محوری و متضاد در عصر ما وجود دارند: محلی گرایی و جهانی شدن. توماس فریدمن در سال 2000 در کتاب “لکسوس و درخت زیتون” در مورد سیستم برخورد، در جهانی شدن نوشت: نیروی سنتی فرهنگ، جغرافیا، سنت و جامعه بصورت لکسوس و درخت زیتون سمبل سازی شده اند. جهانی شدن، فروش مجتمع های تجاریجهانی را ایجاد کرده است در حالی که در همان زمان، فرهنگی سنتی و قدرتمند به عنوان یک متعادل کننده عمل می کند. این یک تناقض فرهنگی – اجتماعی از جهانی شدن است که تاثیر مستقیمی بر افراد و مصرف کنندگان دارد.

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

 

فروش مجتمع های تجاری – بخش سوم

شما در حال بازدید از وبلاگ گروه توسعه ارزش آرنا هستید.لطفا برای آگاهی از زنجیره کامل و تخصصی در حوزه برندینگ،مارکتینگ،مهندسی فروش و مدیریت بهره برداری از پروژه های ساختمانی به بخش خدمات توسعه ارزش مراجعه فرمایید.

دومین عامل درونی، فلسفه شرکت است. زمانی که شرکتها به اهداف محیطی همانند دیگر اهداف شرکت اهمیت می‌دهند و مسائل محیطی را در فلسفه شرکت می‌گنجانند، بحث سبز بودن با استراتژی های شرکت گره می‌خورد و سپس آن را با فعالیتهای تاکتیکی‌اش در هم می‌آمیزد.

سومین عامل درونی، فروش مجتمع های تجاری ایجاد موضع رقابتی در بازار است. شرکتهایی که مسائل محیطی را در فرایندهای بازاریابی و تولید پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی در نظر دارند نسبت به رقبا موضع رقابتی برای خود ایجاد می‌کنند. پس می‌توان گفت رعایت اصول بازاریابی سبز باعث می‌شود که مصرف کنندگان دید بهتری نسبت به شرکت داشته باشند.

تاریخچه بازاریابی سبز :

بازاریابی سبز از بدو پیدایش تاکنون در مسیر تکاملی خـود فروش مجتمع های تجاری مراحـل متفـاوتی را طـی کـرده است که هر عصر دارای ویژگی های خاصی بوده است ومعمولا بنـا بـه شـرایط و نیازهـای محیطی تغییر کرده و وارد عصر جدیدی شده است.  بازاریابی سبز تاکنون سه عصـر را طـی کرده است که عبارتند از :

عصر اول ـ بازاریابی سبز اکولوژیکی : این عصر از نظر تاریخی سال هـای دهـه 60و اوایل دهه 70 را در برمی گیرد.

ویژگی های عصر اول چنین بود کـه روی مشـکلات محیطی خارجی فروش مجتمع های تجاری مانند آلودگی هوا و غیره تمرکز کرده بود.  همچنین صنایعی ماننـد خودروسازی، نفت و کشاورزی ـ شیمیایی بیشتر مـورد بحـث بـود.  در ایـن مرحلـه ارزش های محیطی و اجتماعی وارد کسب و کار شد.

عصر دوم ـ بازاریابی سبز محیطی : این مرحله از اواخر دهه 80 آغلز شده است مفاهیمی نوین مانند فناوری پاک، پایـداری، مصـرف کننـده سـبز و مزیـت رقـابتی پدیدار شدند.  فروش مجتمع های تجاری به عنوان مثال فناوری پاک شامل طراحی مبتکرانه پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات جدیـد و سیستم تولیدی بود به طـوری کـه ضـایعات و آلـودگی در مرحلـه طراحـی حـذف شوند.

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

فروش مجتمع های تجاری – بخش دوم

 

شما در حال بازدید از وبلاگ گروه توسعه ارزش آرنا هستید.لطفا برای آگاهی از زنجیره کامل و تخصصی در حوزه برندینگ،مارکتینگ،مهندسی فروش و مدیریت بهره برداری از پروژه های ساختمانی به بخش خدمات توسعه ارزش مراجعه فرمایید.

 

  • واکنش نسبت به اقدامات فروش مجتمع های تجاری: هنگامی که یک شرکت در تولید پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیاتش ملاحظات زیست محیطی را مد نظر قرار می‌دهد، شرکتهای دیگر بایستی استراتژی های خود را در تولید پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیاتشان تغییر دهند و تدابیری را در راستای سبز شدن اتخاذ کنند زیرا در غیر این فروش مجتمع های تجاری سهم بازارشان را از دست خواهند داد.
  • دخالت روزافزون دولت: در کشورهای مختلف دولتها برای حفظ محیط فروش مجتمع های تجاری سالم از راههای مختلف استفاده می‌کنند. مثلاً در آمریکا سازمان محیط زیست قوانینی را در راستای حفظ محیط زیست تدوین کرده است
  • افزایش آلودگی محیط زیست: با توجه به آلوده‌تر شدن محیط زیست، شرکتها بایستی برای جلوگیری از این امر در راستای نهضت سبز و بازاریابی سبز گام بردارند. آلودگی محیط زیست باعث شده است که فشارهای اجتماعی از جانب مصرف کنندگان، خط‌مشی‌های دولت و شرکتها را به سوی سبز شدن تغییر جهت دهند (کاتب و هلسن، 2004). از جمله شرکتهایی که به علت فشارهای اجتماعی تغییراتی را در خط مشی‌‌هایش ایجاد کرده شرکت اکسون (بزرگترین شرکت خطوط انتقال نفت) است. این شرکت در اثر فشارهای اجتماعی تغییراتی در خط‌مشی‌های خود ایجاد کرد و یک مؤسسه حمایت از محیط زیست و دو پارک محلی در کامرون ساخت.

عوامل درونی زیادی وجود دارند که بر شرکتها فشار می‌آورند تا فعالیتهای فروش مجتمع های تجاری را به اجرا بگذارند که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

اولین دلیل و یا به عبارت دیگر مهم‌ترین دلیل، عامل هزینه است.  بدین معنی که سبز بودن می‌تواند به کارایی بیشتر منافع و صرفه‌جوییهای مالی منجر شود. یعنی اینکه از ورودی کمتری استفاده می‌شود و بنابراین زباله کمتر خواهد بود و آلودگی کاهش خواهد یافت.

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

 

 

فروش مجتمع های تجاری – بخش اول

این تمدن نوین همان طور که نظام کهنه را    مبارزه می خواند، نظام اداری را هم دگرگون می سازد (با حذف کاغذبازی اداری و استفاده از کامپیوتر)، ق فروش پروژه های ساختمانیت دولت ملی را  فروش مجتمع های تجاری  تحلیل می برد. ناحیه  گرایی  فروش مجتمع های تجاری  جای ملی گرایی و باعث   وجود آمدن اقتصادهای نیمه  مختار  فروش پروژه های ساختمانی جهان فرا- امپریالیست می گردد.

این تمدن   حکومت هایی ساده  تر، کاراتر و دموکراتیک تر نیاز دارد. تمدنی است با جهان بینی خاص و برخورد ویژه  ای با زمان، فضا، منطق و علیت.

تمدن موج سوم شکاف تاریخی بین تولید کننده و مصرف کننده را پر می کند و نظام اقتصادی تولید برای مصرف شخصی را    وجود می  آورد. موج سوم  فروش مجتمع های تجاری  صنایع جدیدی که  فروش پروژه های ساختمانی آینده بر اساس کامپیوترها و الکترونیک و اطلاعات و بیوتکنولوژی و امثال آن شکل می گیرند، اشاره می کند و نیز تحولاتی چون تولید کارخانه  ای انعطاف پذیر، بازارهای اختصاصی خاصِ هر سلیقه، گسترش کار نیمه وقت و انبوه  زدایی رسانه  های ارتباطی خبر می دهد. همچنین  فروش پروژه های ساختمانیبارة انتقال آیندة بخشی از کار  فروش مجتمع های تجاری  جای اصلی خود یعنی خانه و دیگر تحولات نظام سیاسی و دولت ملی بحث می کند.

تافلر معتقد است که یکی از مهمترین پدیده  های موج سوم بازگشت دوران اهمیت خانواده است،    این ترتیب که بسیاری با استفاده از کامپیوتر و فاکس و تلفن های چند کاره و سایر وسایل ارتباط موج سومی (مثل تلویزیون کابلی، روزنامه  های محلی، رادیو CD، تله تکست، ویدئو کاست، ماهواره و اینترنت و…) کارهای خود را بیشتر  فروش پروژه های ساختمانی منزل انجام خواهند داد. خریدهای گوناگون  فروش مجتمع های تجاری  وسیلة سیستم  های خاص الکترونیک صورت خواهد گرفت و نیازی  فروش مجتمع های تجاری  خروج از منزل نخواهد بود، بسیاری از والدین با استفاده از وسایل ارتباطی م فروش پروژه های ساختمانین   آموزش فرزندان خود  فروش پروژه های ساختمانی خانه خواهند پرداخت، اغلب نیازهای پزشکی را می توان با  فروش مجتمع های تجاری ره  گیری از کامپیوترهای متصل  فروش مجتمع های تجاری  مراکز پزشکی  فروش پروژه های ساختمانی منزل انجام داد، و نیز مدیران خواهند توانست   خانة خود با استفاده از سیستم ارتباط متقابل الکترونیک  فروش پروژه های ساختمانی جلسات و کمسیون های اداری شرکت کنند.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

 

مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش چهاردهم

با نیرو گرفتن موج دوم کشورها در ایجاد خدمات پستی با یکدیگر به مسابقه برخاستند. تلفن و تلگراف در قرن نوزدهم اختراع شد تا به نوبة خود سهمی از بار ارتباطی رو به تورم را بر دوش بگیرد. خدمات پستی قادرند یک پیام را به میلیون ها نفر ارسال دارند اما نه به سرعت. تلفن می تواند پیام را به سرعت ارسال دارد، اما نه به یک میلیون نفر به طور همزمان. این شکاف بایستی با رسانه  های همگانی پر شود. انتشار انبوه روزنامه ها و مجلات و نیز رسانه  های گروهی همچون رادیو، تلویزیون و سینما، ارتباطات انبوه را تسهیل کردند.

 

موج سوم

موج سوم با از هم گسستن خانواده، متزلزل ساختن اقتصاد، فلج کردن سیستم های سیاسی و درهم شکستن ارزش ها، بر همة انسان ها اثر خواهد گذاشت. این موج همة روابط کهنة قدرت، مزایا و حقوق ویژة نخبگانِ در خطر گرفتار آمدة امروز را مورد سؤال قرار می دهد؛ و در عین حال زمینه  هایی را برای جنگ قدرت فردا فراهم می آورد. بسیاری از وجوه این تمدنِ در حال تکوین با تمدن صنعتی در تعارض است. این تمدن در عین حال که زیاد فنی است، ضد صنعت نیز هست.

موج سوم با خود شیوة نوینی از زندگی می آورد که بر منابع انرژی متنوع و احیاءپذیر (نظیر هیدروژن، خورشید، حرارت مرکز زمین و. ..)، بر روش های تولیدی، که تولید انبوه کارخانجات را منسوخ می سازد و صنعت سفارش پذیر  را ایجاد می کند. این موج بر خانواده های جدید غیرهسته  ای (مجردی، زوجیت بدون ازدواج، زوج های بدون بچه، خانواده  های تک والدی، خانواده  های چند والدی، خانوادة خوشه  ای، ازدواج موقت و خانواده  هایی که پدر و مادر در دو شهر مجزا زندگی می کنند و …)، بر نهادی نوین که ممکن است آن را کلبة الکترونیک نامید، و بر مدارس و شرکت های تجاری از بنیاد تحول یافتة آینده، بنا شده است.

تمدن در حال ظهور قواعدی جدید برای رفتار وضع می کند و بشریت را به حوزه ای فراتر از همسان سازی، هم زمان-سازی، تمرکز و تراکم انرژی، پول و قدرت می کشاند.

این تمدن نوین همان طور که نظام کهنه را به مبارزه می خواند، نظام اداری را هم دگرگون می سازد (با حذف کاغذبازی اداری و استفاده از کامپیوتر)، قدرت دولت ملی را به تحلیل می برد. ناحیه  گرایی به جای ملی گرایی و باعث به وجود آمدن اقتصادهای نیمه  مختار در جهان فرا- امپریالیست می گردد.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش سیزدهم

موج دوم با اختراع ماشین  هایی که قادر به تولید دائمی ماشین  هایی جدید- یعنی ماشین  های تولید ابزار- بود در تکنولوژی مسیری جدید ایجاد کرد. مهمتر اینکه این تمدن دستگاه  ها و ماشین  ها را تحت یک نظام به هم پیوسته و زیر یک سقف گرد آورد تا کارخانه و بعد خطِ تولید داخل کارخانه را به وجود آورد.

تکنولوژی نوین که از نظام انرژی جدید نیرو می  گرفت، درها را به روی تولید انبوه گشود. ولی تولید انبوه بدون دگرگونیِ همزمانِ نظام توزیع، مفهومی نداشت، بدین ترتیب توزیع انبوه مکمل تولید انبوه گردید.

همة جوامع موج دومی انرژی مورد نیاز خود را از زغال و گاز و نفت، یعنی سوخت  های فسیلی، که جبران  ناپذیرند، تأمین می  کردند. سوخت  های فسیلی بنیان انرژی جوامع موج دوم را تشکیل می  داد. استفاده از سوخت  های فسیلی باعث آلودگی شدید محیط زیست گردید.

با انتقال تولید اقتصادی از مزرعه به کارخانه، افراد خانواده دیگر به صورت یک واحد با یکدیگر کار نکردند. با نیاز به کارگران برای کار در کارخانه، وظایف اصلی خانواده به نهادهای تخصصی دیگر واگذار شد. تعلیم و تربیت کودکان را مدارس بر عهده گرفتند. مواظبت از سالخوردگان به خانه  های سالمندان یا مراکز رفاهی دیگر سپرده شد.

شوهران کم و بیش خانه را به قصد انجام کار مستقیم اقتصادی ترک کردند و زنان به طور عموم در خانه ماندند تا کار غیرمستقیم اقتصادی را انجام دهند.

مهاجرت به شهرها رشتة خانواده را از هم گسست و بحران  های اقتصادی ویرانگر، خانوارها را بر آن داشت که خود را از زیر بار گران خویشاوندانِ ناخواسته، رها سازند و در نتیجه کوچکتر و کوچکتر شوند و از تحرک بیشتری برخوردار گردند. خانوادة به اصطلاح هسته  ای  الگوی نوین استاندارد همة جوامع صنعتی گردید.

با انتقال کار از مزارع و منازل می   بایست کودکان را برای زندگی و کار در کارخانه آماده ساخت. آموزش و پرورش همگانی که بر پایة مدل کارخانه طرح   ریزی شده بود، خواندن، نوشتن، حساب و قدری تاریخ و موضوعات درسی دیگر را یاد می   داد. این «برنامة درسی آشکار» بود، اما در پشت آن یک «برنامة درسی نهانی» که چندان آشکار نبود، وجود داشت، که اساسی   تر بود. این برنامه مشتمل بر سه درست است: درس وقت   شناسی، درس اطاعت و درس کار تکراری طوطی   وار. کار در کارخانه به کارگرانی نیاز دارد که به خصوص در مورد کار زنجیره   ای، به موقع سر کار حاضر شوند و از مقام بالا دستور بگیرند و بدون چون و چرا دستورات را اجرا کنند. چاپلین به زیبایی این دوره را به تصویر می کشد. خانوادة هسته   ای و مدارس به شیوة کارخانه، جزیی از نظام یکپارچة واحدی را تشکیل می   دهند که جوانان را برای نقش   هایشان در جامعة صنعتی آماده می   سازند.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش دوازدهم

تولد، مقام فرد را در زندگی تعیین می کرد و در همة آنها اقتصاد نامتمرکز بود، به نحوی که هر ناحیه و محله بیشترین قسمت مایحتاج اش را خود فراهم می کرد. موارد استثناء نیز دیده می شد، اما هنوز در هیج کجا که بتوان به درستی تمدن صنعتی  اش نامید به چشم نمی خورد. بنابراین می توانیم تا قرن 17 از جهان موج اولی سخن بگوییم.

جوامع موج اول انرژی شان را از نیروی عضلانی حیوان و انسان یا از خورشید و باد و آب می گرفتند. درختان جنگل-ها را برای طبخ و ایجاد گرما قطع می کردند. آسیاب های بادی در مزارع بودند و حیوانات گاوآهن را می کشیدند. بنابراین همة جوامع موج اول از منابع انرژی که احیاشدنی بود بهره  برداری می کردند.

هر کجا که کشاورزی رواج یافت مردم به زندگی در خانواده های بزرگ چند نسلی تمایل پیدا می کردند که متشکل از عمو- دایی، عمه- خاله، اقوام، زن و شوهر، مادربزرگ و پدربزرگ بود که همگی زیر یک سقف به سر می بردند و به صورت یک واحد تولید اقتصادی باهم کار می کردند. خانواده ایستا بود و گویی ریشه در خاک داشت. کار اکثراً در خانه یا در مزارع انجام می شد و افراد خانوار به اتفاق یک واحد اقتصادی را تشکیل می دادند. زندگی شغلی و زندگی خانوادگی در یکدیگر ادغام شده بود. خانوادة گسترده با داشتن مسئولیت خویشاوندان سالخورده و بیمار و معلول بر دوش خود و داشتن عدة زیادی کودک قادر به هیچ گونه تحرکی نبود.

در جوامع موج اول کالاها طبیعتاً با دست ساخته می شد و از هر پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیی به طور معمول در هر زمان یک عدد تولید می شد. توزیع نیز به همین منوال انجام می گرفت.

در کل کشاورزی یک تمدن فضای محدود به وجود آورده بود، که با ظهور تمدن موج دوم پایه های آن متزلزل شده و رو به زوال گذاشت.

موج دوم

سیصد سال قبل، در طول کم و بیش نیم قرن انفجاری رخ داد که امواج آن سراسر کرة زمین را به لرزه در آورد، جوامع در هم ریخت و تمدنی به تمامی نوین خلق کرد. این انفجار «انقلاب صنعتی» بود. نیروی جزر و مد غول-آسای آن با تمامی نهادهای گذشته تصادم کرد و شیوة زندگی میلیون ها انسان را دگرگون ساخت. نظام صنعتی چیزی بیش از دودکش ها و خط تولید کارخانه ها و تولید انبوه بود. یک نظام اجتماعی غنی و چند وجهه ای را تشکیل می داد که بر تمام جنبه های زندگی اثر گذارد و در همة خصایص گذشته موج اول را مورد حمله قرار داد.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش یازدهم

امروز موج اول در واقع کاملاً فرو ننشسته است. به عنوان مثال، تعدادی از جوامع قبیله­ای کوچک در امریکای جنوبی یا بومیان گینة نو، هنوز در مرحلة کشاورزی باقی مانده ­اند. اما اکثر نیروهای این موج به تحلیل رفته است.

تافلر و همسرش معتقدند که نظام جهانی قرن بیست و یکمی مرکب از سه دسته یا سه رده از کشورها خواهد بود که آنها را موج اولی، موج دومی، و موج سومی می­خوانند. کشورهای موج اولی کمترین ارتباطات و مناسبات را با جهان بیرون دارند و سرعت تحولات در آنها کند است و بیشتر سرگرم نیازهای اولیة مردمان خویش­اند. کشورهای موج سومی به عکس، در شبکه­ای در هم ­تنیده از مناسبات و ارتباطات و تعهدات متقابل گرفتار آمده ­اند و شتاب تحوالات در آنها بسیار تند است و کارشان استفاده از دانایی برای تبدیل به ثروت است و کشورهای موج دومی در حد وسط قرار دارند. بسیاری از کشوها هم آثار هر دو و حتی هر سه موج را به طور هم­زمان حس می­کنند.

در طول هزاران سالی که تمدن موج اول با قدرت تمام حکمفرما بود، جمعیت کرة زمین به دو گروه تقسیم می شد: «بدوی» و «متمدن». مردم به اصطلاح بدوی در دسته­ ها و قبایل کوچک زندگی می کردند و از راه جمع ­آوری آذوقه، شکار یا ماهیگیری امرار معاش می­کردند و کسانی هم بودند که انقلاب کشاورزی بر آنها بدون تأثیر گذر کرد. در مقابل، جهان «متمدن» آن قسمت از کرة زمین را در برگرفت که اغلب مردمانش روی خاک و زمین کار می­کردند. به عبارت دیگر هر جا که کشاورزی پدیدار شد تمدن ریشه در خاک فرو برد. زمین مبنای اقتصاد، زندگی، فرهنگ، ساختار خانواده وسیاست را تشکیل می­داد. در همة آنها حیات در حول و حوش دهکده­ای شکل می­گرفت، تقسیم ساده­ای از کار حکمفرما بود و به تدریج طبقات معین نظیر اشراف، روحانیون، رزم­آوران، رعایا و بردگان یا غلامان پدیدار شدند. در همة آنها ساخت قدرت تمام و کمال استبدادی بود.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش دهم

پس از معرفي كوتاه و مقدماتي بازاريابي لازم است مروري كلي بر سير تحولات موثر در بازاريابي داشته باشيم. ما براي اين كار ابتدا امواج الوين تافلر را مطرح خواهيم كرد تا ذهن شما با اتفاقات مهم تاريخي كه منجر به شكل گيري بازاريابي نوين شده به صورتي طبقه بندي شده آشنا گردد.

ااوین تافلر  (متولد چهارم اکتبر 1928) نویسندة امریکایی، دارای سوابق حرفه ­ای چون: معاون سردبیر مجلة فورچون و خبرنگار این مجله در واشنگتن، استاد مهمان دانشگاه کورنل، پژوهشگر بنیاد راسل­سیج و استاد مؤسسة جدید پژوهش اجتماعی است. وی به اخذ پنج درجة افتخاری در ادبیات، حقوق و علوم نایل آمده است و علاوه بر چاپ کتاب­های گوناگون، مقالات بیشماری را در نشریات و مجلات علمی و روزنامه ­ها به چاپ رسانده است.

تافلر در سال 1980 و در کتاب موج سوم اقدام به معرفی سه موج می کند. از منظر او ایدة موج نه تنها وسیله ­ای است برای سازمان دادن وسیع اطلاعات بسیار پراکنده، بلکه به ما کمک می­کند تا زیر سطح پرخروش تحول را ببینیم. با به کار بردن استعارة موج آنچه گیج­کننده و مبهم می­نمود، روشن می­شود. تافلر معتقد است که تاکنون نژاد بشر دو موج عظیم تحول را پشت سر گذاشته است که هر کدام به میزان وسیعی فرهنگ­ها و تمدن­های پیشین را محو کرده و شیوه­هایی از زندگی را که بر پیشینیان غیرقابل تصور بود، جایگزین آن ساخته ­اند.

قبل از موج اول تحول، بسیاری از افراد بشر در گروه­های کوچک و غالباً مهاجر می­زیستند که از راه جمع­آوری آذوقه، ماهی­گیری، شکار و گله­داری ارتزاق می­کردند. در نقطه­ای از تاریخ، در حدود هشت هزار سال قبل از میلاد، انقلاب کشاورزی آغاز شد و جای خود را در کرة زمین با گسترش روستاها، اسکان جمعیت­ها و ایجاد زمین­های زراعتی و شیوة جدید زندگی باز کرد

موج اول تحول تا پایان قرن هفدهم هنوز فرو ننشسته بود که انقلاب صنعتی همة اروپا را در برگرفت و دومین موج بزرگ تحول جهانی را به راه انداخت. این فراگرد جدید، یعنی صنعتی شدن، با سرعت بیشتری کشورها و قاره­ ها را فرا گرفت، تا اینکه آن نیز به اوج خود رسید. این آخرین نقطة عطف تاریخی، در ایالات متحدة امریکا در دهة قبل از 1955 اتفاق افتاد. این همان دهه ­ای بود که کامپیوتر و بسیاری اختراعات دیگر در همه جا گسترش یافت. از آن پس این موج با تفاوت زمانی کمی به بسیاری از کشورهای صنعتی، من جمله انگلستان، فرانسه، سوئد، آلمان، شوروی سابق و ژاپن راه یافت.

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

 

مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش نهم

توسعه استراتژي بازاریابی: استراتژي بازاریابی از سه قسمت تشکیل می شود: قسمت اول در مورد اندازه، ساختار و رفتار بازار است. یعنی موضع یابی براي پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی طراحی شده، بررسی فروش، سهم بازار و تعیین اهداف سود در چند سال اول. قسمت دوم استراتژي بازاریابی، تعیین قیمت، میزان تولید، استراتژي توزیع و بودجه بازاریابی براي سال اول است. قسمت سوم استراتژي بازاریابی، پیش بینی فروش بلند مدت و تعیین اهداف سود و استراتژي آمیخته بازاریابی در طول زمان است.

بررسی تجاري: دراین مرحله باید با بررسی میزان فروش، هزینه و سود مشخص سازد که آیا به اهداف شرکت نایل می شویم یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد می توان به توسعه پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی پرداخت.

پیش بینی فروش: مدیریت باید پیش بینی کند که آیا میزان فروش براي بازگشت سود کافی است یا خیر. همچنین باید روند فروش پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی مشابه و و ضعیت بازار را بررسی و حداقل و حداکثر فروش ممکن را به منظور یافتن حوزه مخاطره برآورده کند. دراینجا از روش هاي پیش بینی فروش استفاده می شود. نکته مهم در پیش بینی میزان فروش پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی این است که آیا مشتري پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی مورد نظر را به طور مستمر خریداري می کند یا به طور غیرمستمر یا فقط یک بار.

پیش بینی هزینه و سود: مدیریت پس از پیش بینی فروش باید مواد و هزینه هاي مورد انتظار را بر آورده کند. این کار از طریق قسمت هاي تحقیق و توسعه، تولید، امور مالی وحسابداري صورت می گیرد. هزینه هاي بازاریابی نیز در این مرحله منظور می شود. همچنین میزان مطلوبیت مالی طرح مزبور، دوره پرداخت و ریسک بازگشت سرمایه و دیگر استانداردهاي ماي محاسبه می شود.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی