مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش یازدهم

امروز موج اول در واقع کاملاً فرو ننشسته است. به عنوان مثال، تعدادی از جوامع قبیله­ای کوچک در امریکای جنوبی یا بومیان گینة نو، هنوز در مرحلة کشاورزی باقی مانده ­اند. اما اکثر نیروهای این موج به تحلیل رفته است.

تافلر و همسرش معتقدند که نظام جهانی قرن بیست و یکمی مرکب از سه دسته یا سه رده از کشورها خواهد بود که آنها را موج اولی، موج دومی، و موج سومی می­خوانند. کشورهای موج اولی کمترین ارتباطات و مناسبات را با جهان بیرون دارند و سرعت تحولات در آنها کند است و بیشتر سرگرم نیازهای اولیة مردمان خویش­اند. کشورهای موج سومی به عکس، در شبکه­ای در هم ­تنیده از مناسبات و ارتباطات و تعهدات متقابل گرفتار آمده ­اند و شتاب تحوالات در آنها بسیار تند است و کارشان استفاده از دانایی برای تبدیل به ثروت است و کشورهای موج دومی در حد وسط قرار دارند. بسیاری از کشوها هم آثار هر دو و حتی هر سه موج را به طور هم­زمان حس می­کنند.

در طول هزاران سالی که تمدن موج اول با قدرت تمام حکمفرما بود، جمعیت کرة زمین به دو گروه تقسیم می شد: «بدوی» و «متمدن». مردم به اصطلاح بدوی در دسته­ ها و قبایل کوچک زندگی می کردند و از راه جمع ­آوری آذوقه، شکار یا ماهیگیری امرار معاش می­کردند و کسانی هم بودند که انقلاب کشاورزی بر آنها بدون تأثیر گذر کرد. در مقابل، جهان «متمدن» آن قسمت از کرة زمین را در برگرفت که اغلب مردمانش روی خاک و زمین کار می­کردند. به عبارت دیگر هر جا که کشاورزی پدیدار شد تمدن ریشه در خاک فرو برد. زمین مبنای اقتصاد، زندگی، فرهنگ، ساختار خانواده وسیاست را تشکیل می­داد. در همة آنها حیات در حول و حوش دهکده­ای شکل می­گرفت، تقسیم ساده­ای از کار حکمفرما بود و به تدریج طبقات معین نظیر اشراف، روحانیون، رزم­آوران، رعایا و بردگان یا غلامان پدیدار شدند. در همة آنها ساخت قدرت تمام و کمال استبدادی بود.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی